لیست رابطین آموزشی واحدها
جستجو
 واحد سازمانینامتلفنپست الکترونیک
1 ستاد مركز بهداشت گراشاحمد ارجمندزاده 071-52442466 ahmad.arjomand@yahoo.com
2 آموزشكده پيراپزشكي گراشيعقوب دلخوش 071-52448106 yakoobdelkhosh@gmail.com
3 آموزشكده پيراپزشكي گراششهرزاد رشيدي 071-52442001  
4 بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع)گراش شهرزاد رشيدي 078-22222003 training1@gerums.ac.ir
5 حوزه رياستطيبه قوامي 071-52448110 ghavami@gerums.ac.ir
6 دانشكده علوم پزشكي گراش  رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی