لیست رابطین آموزشی واحدها
جستجو
 واحد سازمانینامتلفنپست الکترونیک
1 آموزشكده پيراپزشكي گراشيعقوب دلخوش 071-52448106 yakoobdelkhosh@gmail.com
2 آموزشكده پيراپزشكي گراششهرزاد رشيدي 071-52442001  
3 بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع)گراش شهرزاد رشيدي 078-22222003 training1@gerums.ac.ir
4 حوزه رياستطيبه قوامي 071-52448110 ghavami@gerums.ac.ir
5 دانشكده علوم پزشكي گراش  
6 شبكه گراشاحمد ارجمندزاده 071-52442466 ahmad.arjomand@yahoo.comرُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی