لیست رابطین آموزشی واحدها
جستجو
 واحد سازمانینامتلفنپست الکترونیک
1 دانشكده پيراپزشكي گراش يعقوب دلخوش 071-52448106 yakoobdelkhosh@gmail.com
2 دانشكده پيراپزشكي گراش شهرزاد رشيدي 071-52442001  
3 بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شهرزاد رشيدي 078-22222003 training1@gerums.ac.ir
4 مديريت آمار و فناوري اطلاعات طيبه قوامي 071-52448110 ghavami@gerums.ac.ir
5 مركز بهداشت شهرستان گراش رعنا جعفري زاده 071-52451033 raana.jfr70@gmail.com
6 دانشكده علوم پزشكي گراش  رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی