لیست رابطین آموزشی واحدها
جستجو
 واحد سازمانینامتلفنپست الکترونیک
1 مركز فوريتهاي پزشكي شهره شيباني 071-52442000  
2 حراست دانشكده يعقوب دلخوش 071-52448106 yakoobdelkhosh@gmail.com
3 بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش فوزيه فرجي 071-52448105  
4 مديريت آمار و فناوري اطلاعات طيبه قوامي 071-52448110 ghavami@gerums.ac.ir
5 ستاد دانشكده زهرا سروري 091-77935241  
6 مركز بهداشت شهرستان رعنا جعفري زاده 071-52451033 raana.jfr70@gmail.comرُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی