لیست رابطین آموزشی واحدها
جستجو
 واحد سازمانینامتلفنپست الکترونیک
1 ستاد دانشكده زهرا سروري 091-77935241  
2 مركز فوريتهاي پزشكي شهره شيباني 071-52442000  
3 بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شهرزاد رشيدي 078-22222003 training1@gerums.ac.ir
4 مديريت آمار و فناوري اطلاعات طيبه قوامي 071-52448110 ghavami@gerums.ac.ir
5 مركز بهداشت شهرستان رعنا جعفري زاده 071-52451033 raana.jfr70@gmail.com
6 يعقوب دلخوش 071-52448106 yakoobdelkhosh@gmail.comرُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی