آخرین به روز رسانی
تقويم آموشي سال 96 معاونت بهداشتي
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
اعلام نيازهاي آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩٥
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
نحوه اجرا و نظارت بر برنامه هاي آموزشي شبكه ها
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شيوه نامه تهيه و تدوين دوره هاي غير حضوري
۱۳۹۵/۰۵/۱۳


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ مديريت جامع كيفيت فراگير دانشكده پيراپزشكي گراش بهبود مديريت 7
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۳۷
۲ مديريت استراتژيك 2 دانشكده پيراپزشكي گراش بهبود مديريت 10
۱۳۹۶/۰۹/۲۳
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۳۸
۳ اورژانسهاي طبي پيشرفته پيش بيمارستاني دانشكده پيراپزشكي گراش شغلي 10
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۴
۴ فارماكوويژيلانس(ADR) دانشكده پيراپزشكي گراش شغلي 7
۱۳۹۶/۱۰/۱۱
۱۳۹۶/۱۱/۱۱
۱۳۹۶/۱۱/۱۱
۵۱


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی