آخرین به روز رسانی
نحوه اجرا و نظارت بر برنامه هاي آموزشي شبكه ها
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
اعلام نيازهاي آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩٥
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شيوه نامه تهيه و تدوين دوره هاي غير حضوري
۱۳۹۵/۰۵/۱۳
بانك دوره هاي عمومي
۱۳۹۵/۰۵/۰۴


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ مديريت عملكرد بيمارستان اميرالمومنين ع گراش عمومي 5
۱۳۹۵/۱۰/۰۵
۱۳۹۵/۱۱/۰۵
۱۳۹۵/۱۱/۰۵
۱۲۱
۲ آموزش مقدماتي شبكه هاي كامپيوتري مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشكده علوم پزشكي گراش شغلي 10
۱۳۹۵/۱۱/۰۲
۱۳۹۵/۱۱/۱۴
۱۳۹۵/۱۱/۱۴
۵
۳ بهداشت محيط و ضد عفوني كننده ها بيمارستان اميرالمومنين ع گراش شغلي 4
۱۳۹۵/۱۱/۱۰
۱۳۹۵/۱۱/۰۸
۴۳
۴ ضد عفوني ابزار و سطوح بيمارستان اميرالمومنين ع گراش شغلي 4
۱۳۹۵/۱۱/۱۸
۱۳۹۵/۱۱/۱۶
۳۹
۵ زيج حياتي و پوستر شاخص هاي بهداشتي شبكه بهداشت و درمان گراش شغلي 5
۱۳۹۵/۱۱/۲۳
۱۳۹۵/۱۱/۲۱
۱۷
۶ احيا و نحوه صحيح انتقال و اعزام نوزاد دانشكده علوم پزشكي گراش شغلي 6
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
۱۳۹۵/۱۱/۲۵
۴

رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی