آخرین به روز رسانی
نحوه اجرا و نظارت بر برنامه هاي آموزشي شبكه ها
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
اعلام نيازهاي آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩٥
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شيوه نامه تهيه و تدوين دوره هاي غير حضوري
۱۳۹۵/۰۵/۱۳
بانك دوره هاي عمومي
۱۳۹۵/۰۵/۰۴


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ راهنماي كشوري نظام مراقبت عفونت هاي بيمارستاني (آزمون از تمام فصل هاي كتاب ) بيمارستان اميرالمومنين ع گراش شغلي 10
۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۱۳۹۶/۰۲/۱۵
۱۳۹۶/۰۲/۱۵
۴۱۶
۲ راهنماي كشوري نظام مراقبت عفونت هاي بيمارستاني (آزمون از تمام فصل هاي كتاب )(1) بيمارستان اميرالمومنين ع گراش شغلي 5
۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۱۳۹۶/۰۲/۱۶
۱۳۹۶/۰۲/۱۶
۳۹۸


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی