آخرین به روز رسانی
تقويم آموشي سال 96 معاونت بهداشتي
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
اعلام نيازهاي آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩٥
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
نحوه اجرا و نظارت بر برنامه هاي آموزشي شبكه ها
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شيوه نامه تهيه و تدوين دوره هاي غير حضوري
۱۳۹۵/۰۵/۱۳


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ مديريت خطر و حوادث در اعتبار بخشي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 5
۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۱۳۹۸/۰۸/۰۶
۱۳۹۸/۰۸/۰۶
۲۳۶
۲ FMEA بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 8
۱۳۹۸/۰۷/۱۰
۱۳۹۸/۰۸/۱۰
۱۳۹۸/۰۸/۱۰
۲۳۷
۳ تشخيص،طبقه بندي و پيشگيري از ديابت مديريت آمار و فناوري اطلاعات شغلي 8
۱۳۹۸/۰۷/۲۱
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۳۲
۴ بهبود كيفيت مراقبت و پيامدها مبتني بر شواهد بر اساس 10 گام EPIQ" مركز بهداشت شهرستان شغلي 6
۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۲۰


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی