آخرین به روز رسانی
تقويم آموشي سال 96 معاونت بهداشتي
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
اعلام نيازهاي آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩٥
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
نحوه اجرا و نظارت بر برنامه هاي آموزشي شبكه ها
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شيوه نامه تهيه و تدوين دوره هاي غير حضوري
۱۳۹۵/۰۵/۱۳


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ توانمند سازي پرسنل اتاق عمل (پرسنل استخدامي/پرسنل جديدالورود) بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 10
۱۳۹۷/۰۹/۲۲
۱۳۹۷/۱۱/۲۰
۱۳۹۷/۱۱/۲۰
۱۰
۲ توانمند سازي پرسنل بيهوشي (پرسنل استخدامي/پرسنل جديدالورود) بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 10
۱۳۹۷/۰۹/۲۲
۱۳۹۷/۱۱/۲۰
۱۳۹۷/۱۱/۲۰
۱۱
۳ استاندارد شماره 2 حسابداري (جريان وجوه نقد) دانشكده علوم پزشكي گراش شغلي 8
۱۳۹۷/۱۰/۱۵
۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۳۶
۴ سامان دهي راه هوايي و تهويه دانشكده علوم پزشكي گراش شغلي 6
۱۳۹۷/۱۰/۲۰
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
۱۳
۵ شيوه نامه برخورد پزشكي بامسمويت حادمتانول بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 7
۱۳۹۷/۱۰/۲۰
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
۱۰
۶ تشخيص، طبقه بندي و پيشگيري از ديابت مركز بهداشت شهرستان گراش شغلي 6
۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱۳۹۷/۱۲/۰۱
۱۳۹۷/۱۲/۰۱
۱۷
۷ مديريت هزينه ها دانشكده علوم پزشكي گراش شغلي 6
۱۳۹۷/۱۱/۰۲
۱۳۹۷/۱۲/۰۲
۱۳۹۷/۱۲/۰۲
۶۷
۸ فوريت هاي مامايي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۳۹۷/۱۱/۰۸
۱۳۹۷/۱۱/۰۸
۰
۹ زايمان فيزيولوژيك بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 18
۱۳۹۷/۱۱/۱۰
۱۳۹۷/۱۱/۱۱
۱۳۹۷/۱۱/۱۱
۰
۱۰ اعتباربخشي در بلوك زايمان بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۰
۱۱ ارزيابي سلامت جنين بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۳۹۷/۱۱/۲۴
۱۳۹۷/۱۱/۲۴
۰
۱۲ پيشگيري از انتقال ايدز از مادر به جنين بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۰
۱۳ مراقبت kmc بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 2
۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۰


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی