رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ آشنايي با پروتكل برخورد با مسموميت با مونوكسيدكربن مركز فوريتهاي پزشكي شغلي 4
۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۱۳۹۹/۰۸/۱۳
۱۳۹۹/۰۸/۱۳
۲۰
۲ فصلنامه بهورزي 1 مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۵۳


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی