آخرین به روز رسانی
تقويم آموشي سال 96 معاونت بهداشتي
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
نحوه اجرا و نظارت بر برنامه هاي آموزشي شبكه ها
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
اعلام نيازهاي آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩٥
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شيوه نامه تهيه و تدوين دوره هاي غير حضوري
۱۳۹۵/۰۵/۱۳


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ راهنماي كشوري نظام مراقبت عفونت هاي بيمارستاني (آزمون از تمام فصل هاي كتاب ) بيمارستان اميرالمومنين ع گراش شغلي 10
۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۱۳۹۶/۰۳/۱۵
۱۳۹۶/۰۳/۱۵
۴۱۹
۲ راهنماي كشوري نظام مراقبت عفونت هاي بيمارستاني (آزمون از تمام فصل هاي كتاب )(1) بيمارستان اميرالمومنين ع گراش شغلي 5
۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۱۳۹۶/۰۳/۱۶
۱۳۹۶/۰۳/۱۶
۳۸۵


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی