آخرین به روز رسانی
تقويم آموشي سال 96 معاونت بهداشتي
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
نحوه اجرا و نظارت بر برنامه هاي آموزشي شبكه ها
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
اعلام نيازهاي آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩٥
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شيوه نامه تهيه و تدوين دوره هاي غير حضوري
۱۳۹۵/۰۵/۱۳


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ راهنماي كشوري نظام مراقبت عفونت هاي بيمارستاني (آزمون از تمام فصل هاي كتاب )(1) بيمارستان اميرالمومنين ع گراش شغلي 5
۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
۳۸۴
۲ راهنماي كشوري نظام مراقبت عفونت هاي بيمارستاني (آزمون از تمام فصل هاي كتاب ) بيمارستان اميرالمومنين ع گراش شغلي 10
۱۳۹۶/۰۱/۱۷
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
۴۱۴
۳ بهبود تغذيه كودكان دچار سوء تغذيه شبكه بهداشت و درمان گراش شغلي 7
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
۲۰
۴ كارگاه پايش و ارزشيابي بيمارستان دوستدار كودك شبكه بهداشت و درمان گراش شغلي 6
۱۳۹۶/۰۵/۰۲
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
۱۰۳
۵ نحوه دارو دادن و تاكيد بر نحوه تزريق + اكسيژن درماني +راند آموزشي EXchange در بخش اطفال -داخلي بيمارستان اميرالمومنين ع گراش شغلي 2
۱۳۹۶/۰۵/۱۱
۱۳۹۶/۰۵/۱۱
۰
۶ آشنايي با فرآيندهاي بين بخشي در بيمارستان+پروسيجرهاي NG.Washing-NG.feedingدر بخش داخلي - اطفال بيمارستان اميرالمومنين ع گراش شغلي 2
۱۳۹۶/۰۵/۲۶
۱۳۹۶/۰۵/۲۶
۰


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی