آخرین به روز رسانی
تقويم آموشي سال 96 معاونت بهداشتي
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
اعلام نيازهاي آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩٥
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
نحوه اجرا و نظارت بر برنامه هاي آموزشي شبكه ها
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شيوه نامه تهيه و تدوين دوره هاي غير حضوري
۱۳۹۵/۰۵/۱۳


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ يكصد و چهارده نكته در مورد نماز ستاد دانشكده عمومي 10
۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۱۳۹۸/۱۱/۱۱
۲۷۷
۲ فرسودگي شغلي ستاد دانشكده شغلي 6
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۲۵۰
۳ مديريت استراتژيك (2) ستاد دانشكده شغلي 10
۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۱۳۹۸/۱۱/۱۸
۶۶
۴ مصرف منطقي داروهاي گياهي ستاد دانشكده شغلي 4
۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۹


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی