آخرین به روز رسانی
تقويم آموشي سال 96 معاونت بهداشتي
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
اعلام نيازهاي آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩٥
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
نحوه اجرا و نظارت بر برنامه هاي آموزشي شبكه ها
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شيوه نامه تهيه و تدوين دوره هاي غير حضوري
۱۳۹۵/۰۵/۱۳


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ ايمني و سلامت شاغلين بخش هاي درماني بيمارستان مركز بهداشت شهرستان گراش شغلي 7
۱۳۹۷/۰۷/۱۲
۱۳۹۷/۰۹/۱۲
۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۱۱۷
۲ اهداف اقتصاد مقاومتي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش دوره هاي مديريت 4
۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۳۸
۳ شيوه نامه برخورد پزشكي بامسمويت حادمتانول بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 7
۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۱۳۹۷/۰۹/۰۶
۱۳۹۷/۰۹/۰۶
۱
۴ كارگاه اشنايي بااصول پيشگيري وروشهاي كنترل عفونت دراورژانس پيش بيمارستاني بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 8
۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۱۳۹۷/۰۹/۰۶
۱۳۹۷/۰۹/۰۶
۱
۵ اقتصاد درمان بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۳۹۷/۰۸/۲۴
۱۳۹۷/۰۸/۲۴
۶۷
۶ كارگاه مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران - رديف 224 مركز بهداشت شهرستان گراش شغلي 7
۱۳۹۷/۰۸/۲۶
۱۳۹۷/۰۸/۲۵
۱۱
۷ آموزش نحوه مقابله با حوادث و نحوه مواجعه با فاجعه و فاجعه ديدگان و استرسهاي روحي به كليه پرسنل بيمارستان بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش عمومي 4
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
۱
۸ نقش تغذيه در سلامت بارداري رديف 111 مركز بهداشت شهرستان گراش شغلي 7
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
۱۳۹۷/۰۸/۲۷
۱۳
۹ مباني بحران و حوادث غير مترقبه بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۳۹۷/۰۹/۰۷
۱۳۹۷/۰۹/۰۷
۳۵
۱۰ اطفاء حريق و راههاي پيشگيري بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش عمومي 3
۱۳۹۷/۱۰/۱۸
۱۳۹۷/۱۰/۱۸
۳۲


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی