آخرین به روز رسانی
تقويم آموشي سال 96 معاونت بهداشتي
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
اعلام نيازهاي آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩٥
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
نحوه اجرا و نظارت بر برنامه هاي آموزشي شبكه ها
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شيوه نامه تهيه و تدوين دوره هاي غير حضوري
۱۳۹۵/۰۵/۱۳


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ توجيهي بدو استخدام دانشكده پيراپزشكي گراش توجيهي 100
۱۳۹۷/۰۳/۰۳
۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۲۲۴
۲ مديريت ابزار و اطلاعات سازماني مديريت آمار و فناوري اطلاعات عمومي 14
۱۳۹۷/۰۴/۰۱
۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۳۶۷
۳ هموويژيلانس دانشكده پيراپزشكي گراش شغلي 10
۱۳۹۷/۰۴/۰۱
۱۳۹۷/۰۵/۰۱
۱۳۹۷/۰۵/۰۱
۳۲۳


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی