آخرین به روز رسانی
تقويم آموشي سال 96 معاونت بهداشتي
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
نحوه اجرا و نظارت بر برنامه هاي آموزشي شبكه ها
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
اعلام نيازهاي آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩٥
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شيوه نامه تهيه و تدوين دوره هاي غير حضوري
۱۳۹۵/۰۵/۱۳


رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوریمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهچاپ
۱ مراقبتهاي پرستاري در پيشگيري از سقوط بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 3
۱۳۹۶/۰۶/۳۰
۱۳۹۶/۰۶/۳۰
۲۹
۲ تحويل و انتقال بيمار بر اساس ISBAR بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 3
۱۳۹۶/۰۷/۰۴
۱۳۹۶/۰۷/۰۴
۳۶
۳ اصول 24 گانه اقتصاد مقاومتي در حوزه سلامت دانشكده پيراپزشكي گراش عمومي 4
۱۳۹۶/۰۷/۰۵
۱۳۹۶/۰۷/۰۵
۱۹
۴ بهداشت دست بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 3
۱۳۹۶/۰۷/۱۱
۱۳۹۶/۰۷/۱۱
۴۰
۵ خطاي پزشكي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 3
۱۳۹۶/۰۷/۱۸
۱۳۹۶/۰۷/۱۸
۴۰
۶ تحليل علل ريشه اي وقايع (RCA ) بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 3
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
۴۰
۷ ارزيابي پيشگيرانه از خطاهاي پزشكي (FMEA) بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 3
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
۴۰
۸ مديريت خطر بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش عمومي 6
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
۴۰
۹ مباني مديريت بحران وحوادث غير مترقبه بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۳۹۶/۰۸/۰۹
۱۳۹۶/۰۸/۰۹
۴۰


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی