رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوريمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهطرح درس
۱ احياي قلبي ـ ريوي پيشرفته مركز فوريتهاي پزشكي شغلي 4
۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۲۴
۲ بسته توجيهي بدو خدمت (ويژه كاركنان جديدالورود دانشكده علوم پزشكي گراش) معاونت توسعه مديريت و منابع توجيهي 1
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۱۴۰۱/۰۴/۱۶
۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۳۴
۳ آموزش نحوه ي گزارش نويسي در بخش جراحي قلب(CICU) بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 3
۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۱۴۰۱/۰۴/۱۹
۱۴۰۱/۰۴/۱۹
۱۵
۴ عفونت هاي كتترهاي دائم و موقت بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 3
۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۱۴۰۱/۰۴/۱۹
۱۴۰۱/۰۴/۱۹
۶
۵ مراقبت از چست تيوپ و انواع درن جراحي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 3
۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۱۴۰۱/۰۴/۱۹
۱۴۰۱/۰۴/۱۹
۶
۶ بازآموزي فصلنامه بهورزي شماره 111 مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۹۱
۷ تشخيص، طبقه بندي و پيشگيري از ديابت مركز فوريتهاي پزشكي شغلي 4
۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱۳۲
۸ انفاركتوس ميوكارد بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۳
۹ گازهاي خون بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 2
۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۴
۱۰ آموزش كار با تجهيزات بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 3
۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۱۸
۱۱ سي تي آنژيوگرافي 1 بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 6
۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۰
۱۲ كارگاه 60ساعته زايمان فيزيولوژيك معاونت درمان شغلي 60
۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۱۴۰۱/۰۴/۲۴
۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۸رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی