رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوريمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهطرح درس
۱ قوانين و مقررات صندوق بازنشستگي كشوري معاونت توسعه مديريت و منابع شغلي 8
۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۱۵


رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی