رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوريمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهطرح درس
۱ چگونه يك نماز خوب بخوانيم ؟ آموزش و توانمندسازي دانشكده عمومي 8
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۲۶۵
۲ آموزش تحليل ريشه اي وقايع ناخواسته درماني پيشرفته (RCA) معاونت درمان شغلي 8
۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۲۲
۳ آگاهي،مديريت،اصلاح الگوي مصرف غذايي مديريت غذا و دارو شغلي 6
۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۵۶
۴ دوره آموزشي غير حضوري بسته جديد سلامت كودكان ويژه پزشك مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۲
۵ ديستوشي شولدر بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 3
۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۱
۶ كارگاه انتقال ايمن بيمار بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 2
۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۹رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی