رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوريمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهطرح درس
۱ تغذيه نامناسب و بروز بيماري هاي قلبي عروقي مركز فوريتهاي پزشكي شغلي 8
۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۱۴۰۰/۰۵/۰۸
۱۴۰۰/۰۵/۰۷
۲۹۰
۲ ديابت بارداري بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 10
۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۶۰
۳ تفسير گازهاي خوني شرياني ABG بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۶۰
۴ نهادينه سازي سبك زندگي سالم در جوانان(با محوريت ازدواج سالم وآسان در جوانان) معاونت بهداشت شغلي 5
۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۷۰رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی