رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوريمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهطرح درس
۱ سلامت مادران مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۲۲
۲ فصلنامه بهورزي شماره 109 مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۵۹
۳ جمعيت؛چالش حال و بحران آينده معاونت آموزشي، تحقيقات، فرهنگي و دانشجويي عمومي 2
۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۸
۴ سلامت باروري و ناباروري مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۰رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی