رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوريمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهطرح درس
۱ صافي ها ي دياليز انواع و عملكرد ان ها بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 2
۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۶
۲ تفسير نوار قلب بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 2
۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۱۴۰۱/۰۲/۳۰
۱۴۰۱/۰۲/۳۰
۱۱رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی