رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوريمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهطرح درس
۱ رانندگي ايمن و آشنايي با آمبولانس در اورژانس مركز فوريتهاي پزشكي شغلي 4
۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۳۸
۲ توانمندسازي كاركنان درخصوص اصول خودمراقبتي در سلامت روان مركز بهداشت شهرستان شغلي 6
۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۷۹
۳ تازه هاي هموويژلانس بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 10
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۱۸۹
۴ ديابت و دارو درماني بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۱۷
۵ تفسيرABG بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 3
۱۴۰۱/۰۵/۱۰
۱۴۰۱/۰۵/۲۱
۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۱۷
۶ سلامت دهان و دندان در گروه هاي هدف مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۱۱۲
۷ اخذ رضايت آگاهانه استاندارد توسط پرسنل درماني بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۰
۸ ترياژ در بحران و بلايا (CBRN) بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۰رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی