دوره های آرشیو شده
select
رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوريمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهطرح درس
۱ تاثير حجاب و عفاف بر كاهش آسيب اجتماعي معاونت بهداشت عمومي 3
۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱
۲ قوانين و مقررات صندوق بازنشستگي كشوري معاونت توسعه مديريت و منابع شغلي 8
۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۱۵
۳ سلامت مادران معاونت بهداشت شغلي 5
۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۱۹
۴ قانون تأمين اجتماعي معاونت توسعه مديريت و منابع شغلي 8
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۲
۵ برنامه ريزي كامل عمل جراحي فانكشنال DBS با دستگاه استريوتاكسي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۲۶
۶ مديريت خونريزي در مامايي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 5
۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۲۰
۷ RDS و مراقبتهاي آن بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۱
۸ آسفيكسي و صدمات زايماني بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۳۰
۹ ACS بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 10
۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۲۴
۱۰ تعريف ماده حاجب و عوارض و كاربرد آن بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۲
۱۱ تغذيه در بيماران دياليزي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۳
۱۲ داروهاي متداول بخش جراحي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۳
۱۳ گزشها بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۷
۱۴ ونتيلاتور بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 5
۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۷۰
۱۵ تفسير تصاوير سي تي اسكن بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 8
۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۲
۱۶ ROP(غربالگري ريتنو پاتي) بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۶
۱۷ آيين نامه مرخصي معاونت توسعه مديريت و منابع شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۱
۱۸ مراقبت آغوشي مادر و نوزاد معاونت بهداشت شغلي 5
۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۹
۱۹ نظارت بر فعاليت كودكان در فضاي مجازي مديريت آمار و فناوري اطلاعات عمومي 6
۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۴۰۰/۰۴/۳۰
۵۰۰
۲۰ كمك به تنفس نوزاد و كمك به زنده ماندن نوزاد (HBB) معاونت بهداشت شغلي 5
۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۰
۲۱ آموزش پروتكل هاي كوويد19در بارداري بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 8
۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۶۹
۲۲ نارسايي حاد كليه بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۵۰
۲۳ دستگاه لاپاراسكوپي و متعلقات و ابزار آن بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 5
۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۴۰
۲۴ گزشها بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۰
۲۵ احيا قلبي ريوي پايه در اطفال و بزرگسال بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 10
۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۴۸
۲۶ مراقبت دهان و دندان گروه هاي سني معاونت بهداشت شغلي 5
۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۴۷
۲۷ مسموميت ها بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 3
۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۶۱
۲۸ آموزش RCA در مامايي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 10
۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۸۸
۲۹ رفتارهاي مخاطره آميز و پيشگيري از سوانح وحوادث ومرگ در جوانان مطابق با مدل shep معاونت بهداشت شغلي 5
۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۵۹رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی