دوره های آرشیو شده
select
رسته شغلی رشته شغلی
نوع دوره نام دوره یا مجری
ردیفعنوان دورهمجری آموزشینوعحضوريمدتتاریخ شروع / پایانمهلت ثبت نامثبت نام شدهطرح درس
۱ بيماريهاي عفوني و سيستم ايمني بيمارستان امام رضا ع لار شغلي 3
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱
۲ داروهاي جعبه اورژانس بيمارستان امام رضا ع لار شغلي 5
۱۴۰۰/۰۲/۰۳
۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱
۳ تاثير حجاب و عفاف بر كاهش آسيب اجتماعي معاونت بهداشت عمومي 3
۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱
۴ تاثير حجاب و عفاف بر كاهش آسيب اجتماعي معاونت بهداشت عمومي 3
۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱
۵ آشنايي با سازمان ها و نهادهاي فرهنگي در ايران آموزش و توانمندسازي دانشكده شغلي 4
۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۴۰۰/۰۳/۱۰
۱۴۰۰/۰۳/۱۰
۱
۶ مصور سازي علم و نرم افزارهاي آن دانشكده پرستاري لارستان شغلي 7
۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۱۴۰۰/۰۳/۱۵
۱
۷ تفسير نوار قلب بيمار بيمارستان امام رضا ع لار شغلي 4
۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱
۸ آئين نگارش و مكاتبات اداري معاونت بهداشت شغلي 5
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۱
۹ مديريت تغذيه در شرايط كرونا معاونت بهداشت عمومي 3
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۱
۱۰ آشنايي با انديشه سياسي و سيره امام خميني (ره) آموزش و توانمندسازي دانشكده عمومي 4
۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۱
۱۱ آشنايي با امور مربوط به منابع انساني بيمارستان امام رضا ع لار عمومي 3
۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۱
۱۲ انواع MI بيمارستان امام رضا ع لار شغلي 3
۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۱
۱۳ آشنايي با پتنت و فرايند ثبت اختراع آموزش و توانمندسازي دانشكده شغلي 4
۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰
۱۴ قوانين و مقررات صندوق بازنشستگي كشوري معاونت توسعه مديريت و منابع شغلي 8
۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۱۵
۱۵ مديريت استرس بيمارستان امام رضا ع لار شغلي 4
۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۱
۱۶ سلامت مادران معاونت بهداشت شغلي 5
۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۱۹
۱۷ قانون تأمين اجتماعي معاونت توسعه مديريت و منابع شغلي 8
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۲
۱۸ مهارتهاي ارتباطي و رفتاري بيمارستان امام رضا ع لار شغلي 3
۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۱
۱۹ اشنايي با استانداردهاي دارويي,مسموميت و آنتي دوت ها بيمارستان امام رضا ع لار شغلي 3
۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۱
۲۰ برنامه ريزي كامل عمل جراحي فانكشنال DBS با دستگاه استريوتاكسي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۲۶
۲۱ مديريت خونريزي در مامايي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 5
۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۲۰
۲۲ RDS و مراقبتهاي آن بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۱
۲۳ آسفيكسي و صدمات زايماني بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۳۰
۲۴ آشنايي با برنامه هرخانه يك پايگاه سلامت معاونت بهداشت عمومي 2
۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱
۲۵ ACS بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 10
۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۲۴
۲۶ تعريف ماده حاجب و عوارض و كاربرد آن بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۲
۲۷ تغذيه در بيماران دياليزي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۳
۲۸ داروهاي متداول بخش جراحي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۳
۲۹ گزشها بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۷
۳۰ ونتيلاتور بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 5
۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۷۰
۳۱ تفسير تصاوير سي تي اسكن بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 8
۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۲
۳۲ ROP(غربالگري ريتنو پاتي) بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۶
۳۳ آيين نامه مرخصي معاونت توسعه مديريت و منابع شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۱
۳۴ مراقبت آغوشي مادر و نوزاد معاونت بهداشت شغلي 5
۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۹
۳۵ نظارت بر فعاليت كودكان در فضاي مجازي مديريت آمار و فناوري اطلاعات عمومي 6
۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۴۰۰/۰۴/۳۰
۵۰۰
۳۶ كمك به تنفس نوزاد و كمك به زنده ماندن نوزاد (HBB) معاونت بهداشت شغلي 5
۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۰
۳۷ آموزش پروتكل هاي كوويد19در بارداري بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 8
۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۶۹
۳۸ نارسايي حاد كليه بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۴۹
۳۹ دستگاه لاپاراسكوپي و متعلقات و ابزار آن بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 5
۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۴۰
۴۰ گزشها بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۰
۴۱ احيا قلبي ريوي پايه در اطفال و بزرگسال بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 10
۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۴۸
۴۲ مراقبت دهان و دندان گروه هاي سني معاونت بهداشت شغلي 5
۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۴۳
۴۳ مسموميت ها بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 3
۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۶۰
۴۴ آموزش RCA در مامايي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 10
۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۸۸
۴۵ انواع احتياطات (احتياطات استاندارد- احتياطات بر اساس را انتقال) بيمارستان اميدوار اوز لارستان شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۱
۴۶ فنون آموزش به بيمار بيمارستان علي اصغر (ع) شغلي 3
۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۱
۴۷ آشنايي با ليبل اصالت و سلامت ، پروانه ساخت و نشانگر رنگي شبكه بهداشت و درمان خنج عمومي 5
۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱
۴۸ رفتارهاي مخاطره آميز و پيشگيري از سوانح وحوادث ومرگ در جوانان مطابق با مدل shep معاونت بهداشت شغلي 5
۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۵۶
۴۹ تغذيه نامناسب و بروز بيماري هاي قلبي عروقي مركز فوريتهاي پزشكي شغلي 8
۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۳۱۲
۵۰ ديابت بارداري بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 10
۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۵۹
۵۱ كارگاه مراقبتهاي اوليه بيماران تروما بيمارستان امام رضا ع لار شغلي 3
۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱
۵۲ مسموميت ها بيمارستان علي اصغر (ع) بيرم شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۱
۵۳ مديريت راه هوايي بيمارستان امام رضا ع لار شغلي 3
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱
۵۴ تفسير گازهاي خوني شرياني ABG بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۶۰
۵۵ نهادينه سازي سبك زندگي سالم در جوانان(با محوريت ازدواج سالم وآسان در جوانان) معاونت بهداشت شغلي 5
۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۱۴۶
۵۶ آشنايي با انواع محلول هاي ضدعفوني كننده در اتاق عمل بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 5
۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۳۸
۵۷ DKA بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 5
۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۸۱
۵۸ آمبولي ريوي حاد بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۶۰
۵۹ تروما بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۷۱
۶۰ توانمندسازي والدين براي مراقبت از نوزاد معاونت بهداشت عمومي 3
۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱
۶۱ پايش هموديناميك بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 10
۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۲۵۱
۶۲ تغذيه لوله اي و TPN بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 3
۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۴۰۰/۰۵/۲۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۴۶
۶۳ سلامت باروري معاونت بهداشت شغلي 5
۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۷۴
۶۴ كارگاه آموزشي 20 ساعته ترويج تغذيه با شيرمادر سال1400 بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 20
۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۴۰
۶۵ محاسبات دارويي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۱۲
۶۶ اصول صحيح جابجايي و انتقال بيمار بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 7
۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۲۶۳
۶۷ آموزش كار با دستگاه ونتيلاتور بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 15
۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۴
۶۸ تفسير آناتومي Brain بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 5
۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۵
۶۹ مديريت خطر در اعتبار بخشي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش دوره هاي مديريت 5
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۸۰
۷۰ اصول و مباني كيفيت، تعالي و اعتباربخشي در نظام سلامت بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش دوره هاي مديريت 5
۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶۵
۷۱ مديريت بحران و حوادث غير مترقبه بيمارستاني بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش دوره هاي مديريت 7
۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۴۰
۷۲ فعاليت هاي بدني ناكافي و بروز بيماري هاي قلبي و عروقي آموزش و توانمندسازي دانشكده عمومي 6
۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۴۸۱
۷۳ نظام مراقبت مرگ مادر بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۱۱
۷۴ هرخانه يك پايگاه سلامت مركز بهداشت شهرستان عمومي 10
۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۹۳
۷۵ پيشگيري از خودكشي و مداخلات آن معاونت بهداشت شغلي 5
۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۶۱
۷۶ رانندگي ايمن در اورژانس مركز فوريتهاي پزشكي شغلي 3
۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۱۴۰۰/۰۶/۱۲
۱۹
۷۷ شناسايي و پذيرش بيمار بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 7
۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۳۲
۷۸ سپسيس در نوزادان بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۱۳
۷۹ دارو شناسي در اورژانس مركز مديريت فوريتهاي پزشكي شغلي 8
۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۴۰۰/۰۶/۲۶
۲۶
۸۰ دياليز پذيري داروها بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۱
۸۱ فعاليت فيزيكي نوجوانان و دانش آموزان معاونت بهداشت شغلي 5
۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶۲
۸۲ فناوري مجازي سازي 1 مديريت آمار و فناوري اطلاعات شغلي 4
۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۷
۸۳ حقوق و مزايا مديريت آمار و فناوري اطلاعات شغلي 4
۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۲۴
۸۴ زايمان فيزيولوژيك بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 10
۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۴۰
۸۵ آشنايي با پروتكل هاي آفلاين 1 مركز مديريت فوريتهاي پزشكي شغلي 10
۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۹۷
۸۶ حوادث شيميايي آموزش و توانمندسازي دانشكده شغلي 6
۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۱۸۶
۸۷ خدمات تشخيص مصرف مواد/ الكل و دخانيات معاونت بهداشت شغلي 5
۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۶۳
۸۸ مراقبت هاي تغذيه اي نوزادان در بيمارستان بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 5
۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴
۸۹ پيشگيري از خودكشي و تشخيص و درمان اختلالات روانپزشكي معاونت بهداشت شغلي 5
۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۰
۹۰ روش هاي نوين درمان سرطان با تاكيد بر سرطانهاي خوني بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 2
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶۳
۹۱ ACORN بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶
۹۲ آشنايي با فرآيند ها و شاخص هاي بيمارستاني بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۴۰۰/۰۷/۱۵
۱۶۲
۹۳ ارزيابي سلامت جنين(NST) بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 6
۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۲۷
۹۴ جراحي آندوسكوپيك سينوس(FESS) بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 5
۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۳۹
۹۵ يادگيري و آشنايي با اخلاق حرفه اي و منشور حقوق بيمار بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 6
۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۹۹
۹۶ فشارهاي رواني و روش هاي مقابله با آن مركز مديريت فوريتهاي پزشكي شغلي 4
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۴۰۰/۰۷/۱۶
۱۴۰۰/۰۷/۱۵
۲۷۲
۹۷ Neonatal Resuscitation بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 5
۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۲
۱۴۰۰/۰۷/۲۲
۳۱
۹۸ آشنايي با پروتكل هاي آفلاين 2 مركز مديريت فوريتهاي پزشكي شغلي 10
۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۳۱
۹۹ قوانين و مقررات انضباطي معاونت توسعه مديريت و منابع شغلي 4
۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۱۸
۱۰۰ اصول برنامه ريزي مديريت آمار و فناوري اطلاعات شغلي 10
۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۰
۱۰۱ سيستم فرماندهي حادثه بيمارستان (HICS) بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 5
۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۴
۱۴۵
۱۰۲ هيپوكلسمي و هيپركلسمي بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۳
۲۷
۱۰۳ نظام مراقبت بيماري هاي واگير معاونت بهداشت شغلي 5
۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۲۶۲
۱۰۴ آموزش كاربري دستگاه ونتيلاتور پرتابل بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۷/۲۲
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴
۱۰۵ آشنايي با داروها و تجهيزات و چيدمان ترالي اورژانس بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
۱۸
۱۰۶ كارگاه آشنايي با دستگاه ونتيلاتور بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 8
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۲
۱۰۷ كنترل عفونت مركز مديريت فوريتهاي پزشكي شغلي 4
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۸
۱۰۸ شيوه زندگي سالم در سالمندي معاونت بهداشت شغلي 7
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۹۸
۱۰۹ راهنماي نظام نامه مديريت دانش معاونت توسعه مديريت و منابع شغلي 6
۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۲۳۴
۱۱۰ عوامل زيان آور محيط كار معاونت بهداشت شغلي 5
۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۱۷۶
۱۱۱ آشنايي با قانون كار معاونت توسعه مديريت و منابع شغلي 4
۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۴۰
۱۱۲ برنامه ريزي عملياتي معاونت توسعه مديريت و منابع شغلي 7
۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۱۶۷
۱۱۳ مراقبت كانگارويي (KMC) بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 2
۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۴
۵
۱۱۴ مخاطرات شغلي كادر بيمارستان بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۳۳۱
۱۱۵ آشنايي با عوامل زيان آور ارگونوميك كادر بيمارستان بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 4
۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۲۸۵
۱۱۶ هموويژيلانس بيمارستان اميرالمؤمنين علي(ع) گراش شغلي 3
۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱۴۲
۱۱۷ مكمل ياري در گروه هاي سني و فيزيولوژيك مركز بهداشت شهرستان شغلي 4
۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۱۲۰
۱۱۸ دوره بازآموزي غيرحضوري فصلنامه بهورزي شماره 107 مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۱۰۵
۱۱۹ كارگاه تخصصي 8 ساعته امر به معروف و نهي از منكر آموزش و توانمندسازي دانشكده عمومي 8
۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۲۵
۱۲۰ كارگاه تخصصي 2 ساعته امر به معروف و نهي از منكر آموزش و توانمندسازي دانشكده عمومي 2
۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۶۱
۱۲۱ احياي پايه كودكان مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۷
۱۲۲ دوره آموزشي حضوري بسته جديد سلامت كودكان ويژه مراقب سلامت-ماما ، بهورز مركز بهداشت شهرستان شغلي 5
۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۶رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی